Privātuma politika

INFORMĀCIJA PAR FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDI

PRIVĀTUMA POLITIKAS mērķis ir sniegt datu subjektam - fiziskajai personai - informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.


Definīcijas

PĀRZINIS - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos;

VIETNE - pārziņa uzturētā interneta timekļa vietne;

PERSONAS DATI - ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;

DATU SUBJEKTS - dzīva fiziska persona, kuras Personas datus apstrādā Pārzinis noteikta mērķa sasniegšanai; piemēram, Datu subjekts ir Vietnes apmeklētājs;

APSTRĀDE - jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

INFORMĀCIJA LIETOTĀJIEM

PĀRZINIS: SIA “GP”, reģistrācijas Nr. 40103938236, juridiskā adrese: Firsa Sadovņikova iela 21-90, LV-1003;

VIETNE: https://siagp.lv;

DATU SUBJEKTS: indivīds kura datus PĀRZINIS apstrādā noteiktu nolūku sasniegšanai, piemēram, internete tīmekļa vietnes https://siagp.lv apmekletājs,;

DATU APSTRĀDES VEICĒJI: Pārziņa darbinieki, kuri veic amata pienākumus saskaņā ar darba tiesiskajām vai dienesta attiecībām ar Pārzini; ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības, kas nosaka personas datu aizsardzības kārtību, kura paredz, ka Datu subjekta Personas dati var tikt apstrādāti tikai saskaņā ar Pārziņa sniegtajiem norādījumiem un nedrīkst tikt izmantoti citiem mērķiem;

DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS: DAS@siagp.lv

 1. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES PROCESU APRAKSTS.

  1. Interneta tīmekļa vietnes apmeklēšana - Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks).
   Nolūks un tiesiskais pamatojums: saskaņā ar Visparīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu - uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.
  2. Pārziņa juridisko pienākumu izpilde - Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas vai likumā noteiktajās situācijās un kārtībā, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis datu apstrādes sākotnējais nolūks.
   Nolūks un tiesiskais pamats: saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu - izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus un normatīvo aktu prasības;
  3. Pakalpojumu vai konsultāciju sniegšana – Pārzinis veic Personas datu apstrādi, lai sniegt Lietotājam informāciju vai pakalpojumu (konsultācijas par saistošiem pakalpojumiem), kas saistīta ar tiešu Pārziņa uzņēmējdarbību.
   Nolūks un tiesiskais pamats: saskaņā ar Visparīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kā arī Pārziņa leģitīmā interese nodarboties ar uzņēmējdarbību, rīkojoties atbilstoši situācijai:
   • situācijās, kurās Datu subjekts ir fiziska persona, Personas datu apstrāde tiek veikta Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai, veikt attiecīga veida uzņēmējdarbību (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) un tiesiska darījuma noslēgšanai un izpildei Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts;
   • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis, Personas datu apstrāde tiek veikta pārziņa un Datu subjekta pārstāvēto uzņēmumu leģitīmo interešu nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), proti, lai tiktu noslēgts tiesisks darījums;
   • situācijās, kurās Datu subjekts ir juridiskās personas kontaktpersona, Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Pārziņa pienākumu, izpildīt līgumsaistības (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), un uz datu subjekta un tā darba devēja vai pasūtītāja savstarpējām līgumiskām attiecībām, piemēram, darba līgums, autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, kas noslēgts ar konkrēto juridisko personu.
 2. DATU KATEGORIJAS, KAS TIEK APSTRĀDĀTI.

  • personas vārds, uzvārds, kontaktinformācija (adrese, tālruņa Nr. un epasts) - šie dati tiks izmantoti komunicējot ar konkrēto personu, saistībā ar attiecīgo pakalpojumu sniegšanu, piemēram, būtiskām niansēm konkrētā pakalpojuma nodrošināšanā, jebkādām izmaiņām, u.tml.;
  • personas kods, bankas konts un adrese - ir nepieciešami tiesiskai līguma noslēgšanai, kā arī korekta, grāmatvedības prasībām atbilstoša rēķina izrakstīšanai, it īpaši tad, ja fiziskā persona ir ar nodokļu maksātāja statusu, kā arī specifiskos, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  • ja Datu subjekts ir juridiskās personas pārstāvis vai kontaktpersona, tad papildus nepieciešama informācija par juridisko personu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN maksātāja reģistrācijas numuru, bankas kontu un adresi, taču nav nepieciešams personas kods;
 3. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA.

  • Katrā datu sniegšanas gadījumā, datu subjektam ir pienākums sniegt tikai derīgus un patiesus personas datus un tikai tādus datus, kas ir atbilstoši un nepieciešami datu apstrādes mērķu izpildei;
  • Gadījumā, ja sadarbības laikā vai saprātīgā laika periodā attiecīgie Datu subjekta dati mainās, Datu subjektam ir pienākums informēt Pārzini par attiecīgo datu kategoriju izmaiņām;
  • Veicot datu apstrādi, Pārzinim rodas leģitīmā interese saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu t.i. nodrošināt pierādījumus iespējamā tiesas vai ārpustiesas procesa gadījumā, kā arī likumos noteiktajos pienākumos glabāt darījumu apliecinošus dokumentus un ar pakalpojumu izpildi saistītu informāciju noteiktu laika periodu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu un ārējiem normatīviem aktiem, kas nosaka finanšu atskaites un attaisnojuma dokumentu glabāšanas termiņus. Datu glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 (desmit) gadus leģitīmās intereses nodrošināšanai. Pārzinis iespēju robežās apņemas dzēst tās datu kategorijas, kuras nav nepieciešami datu apstrādei.
 4. PĀRĒJIE DATU APSTRĀDES PROCESI, TO NOLŪKI UN TIESISKIE PAMATOJUMI.

  1. Telpu un pieguļošās teritorijas videonovērošana.
   • Datu apstrādes nolūki: teritorijas piekļuves kontrole un īpašuma tiesību aizsardzība;
   • Datu apstrādes kategorijas: apmeklētāju vārds, uzvārds, vizuālie dati par rīcību (videoieraksts);
   • Datu apstrādes tiesiskais pamats: Pārziņa leģitīmā interese, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu - aizsargāt īpašumu, personāla un klientu mantu un vitāli svarīgās intereses, atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana, saistībā ar sakarā ar īpašuma aizsardzību.
  2. Uzņēmuma personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana.
   • Datu apstrādes nolūki: personāla atlase, darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana, normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citi ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana, finanšu uzskaites vešana.
   • Datu apstrādes kategorijas: darbinieku identificējoša informācija, informācija par darba pienākumiem, prombūtni, komandējumiem, darbinieku novērtēšana, norēķinu iestādes konts, saņemtais atalgojums, aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi, u.c.
   • Datu apstrādes tiesiskais pamats: Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt efektīvu darba vidi un finansu resursu apsaimniekošanas sistēmu.
  3. Uzņēmuma lietvedības procesu vešana un arhīva uzturēšana.
   • Datu apstrādes nolūki: lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana, dokumentu arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem), dokumentu iznīcināšana.
   • Datu apstrādes kategorijas: jebkādi identificējošie dati, kas ir atkarīgi no konkrētās informācijas vienības rakstura.
   • Datu apstrādes tiesiskais pamats: Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts).
  4. Pārziņa pamatdarbības nodrošināšana.
   • Datu apstrādes nolūki: grāmatvedības pakalpojumu līgumu noslēgšana un uzturēšana, grāmatvedības pakalpojumu uzskaite un apmaksas par tiem iekasēšana, nelegālas izcelsmes līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzība un citi saistošie pakalpojumi.
   • Datu apstrādes kategorijas: jebkādi identificējošie dati, kas ir atkarīgi no konkrētās informācijas vienības rakstura.
   • Datu apstrādes tiesiskais pamats: līgumu saistību izpilde starp Pārzini un datu subjektu vai, ievērojot Datu subjekta izteiktu gribu, savstarpējo līgumisko attiecību nodibināšana un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) un c) apakšpunkti).
 5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS.

  Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir tiesības noskaidrot savu datu apstrādes situāciju un pieprasīt konkrētu rīcību no PĀRZIŅA, taču vienlaicīgi, ņemot vērā situāciju un argumentus, PĀRZINIS patur tiesības atteikties izpildīt noteiktus DATU SUBJEKTA pieprasījumus, vienlaicīgi, vienmēr un obligāti sniedzot DATU SUBJEKTAM rakstveida atbildi. Datu subjekta tiesības:
  1. Piekļuve personas datiem: datu subjektam ir tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;
  2. Datu labošana: datu subjektam ir tiesības prasīt Pārzinim veikt uz viņu attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;
  3. Datu apstrādes piekrišanas atsaukšana: tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesisks pamatojums veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi Pārzinim bija Datu subjekta piekrišana. Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, Pārzinim ir normatīvajos aktos noteikts pienākums, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus;
  4. Datu dzēšana: datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, un pārziņa pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja dati tiek apstrādāti nelikumīgi, pārkāpjot vai neievērojot Vispērējās datu aizsardzības regulas prasības. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums nosaka Pārzinim saglabāt datus, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesos;
  5. Apstrādes ierobežošana: datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja datu apstrāde notiek prettiesiski un neatbilst Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām.
  6. Datu pārnesamība: Datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un pārzinis, kuram attiecīgie personas dati sniegti, tam nerada nekādus šķēršļus, ja dati tiks nosūtīti saskaņā ar Visparējās datu aizsardzības regulas prasībām.
 6. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDĒ.

  Neskarot jebkādus citus administratīvos tiesību aizsardzības līdzekļus vai tiesību aizsardzību tiesā, katram datu subjektam ir patstāvīgas tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Ņemot vērā, ka Pārzinis darbojas Latvijas Republikas teritorijā, vadošā uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (dvi.gov.lv).
 7. PĀRZINIS UN FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE.

  1. Pārzinis, ievācot personas datus, rīkojas godpratīgi un atbildīgi, un datus apstrādā tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus nevienai citai personai, izņemot, ja pastāv tāda likumība vai līgumiska situācija, kura ir iespējama nodarbojoties ar uzņēmējdarbību un kura ir attiecīgajā laika periodā vispārpieņemta uzņēmējdarbības vešanas prakse.
  2. Pārzinis, regulāri izvērtē no Datu subjekta ievāktos datus, kā arī citādi iegūtos un nodotos personas datus un, pārliecinās, ka datu kategorijas atbilst un datu glabāšana notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgus nolūkus.
 8. NOBEIGUMA INFORMĀCIJA.

  1. Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savas Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.
  2. Vietnē esošā privātuma paziņojuma versija ir aktuāla un saistoša. Pārzinim ir tiesības mainīt paziņojumu, norādot jauno izmaiņu būtību un spēkā stāšanās datumu.
  3. Esošā privātuma paziņojuma versija ir 2.0 un tā ir spēkā no 2021.gada 3.septembra.Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā, antivirusa paziņojumi par interneta vietnes apmeklējuma bīstamību), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!